תנאים כלליים

תנאי השימוש הבאים מהווים הסכם מחייב בינך (״המשתמש״) לביןTG-17 (Israel) Ltd , (הפועלת עסקית בשם ״Our Bond״; Bond) (״חברה״ או בשיתוף עם צדדים קשורים, כמוגדר להלן, ״ספק השירות״) ומגדירים את הכללים לשימוש החבר ביישומי החברה, מוצריה ושירותיה המסופקים באמצעות אפליקציית הטלפון החכם וכל אתרי האינטרנט הקשורים (ביחד, ״שירות״ או ״שירותים״).

יש לקרוא את התנאים הבאים ואת מדיניות הפרטיות בעיון לפני השימוש בשירות. שימו לב: התנאים הללו כוללים סעיף בוררות מחייב וויתור על הגשת תביעה ייצוגית. בהסכמה על התנאים הללו ובשימוש השירותים של ספק השירות להלן, המשתמש מוותר באופן מפורש על זכותו להגיש תביעות מחוץ למסגרת בוררות, תביעות לסעדים שאינם פרטניים (לרבות השתתפות בתביעה ייצוגית) והזכות להישפט בפני שופט. במידה והמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש הללו, החבר לא יוכל לקבל גישה לשירות או, לחלופין, להשתמש בו.

הגבלת אחריות: כפי שיפורט בהרחבה להלן, אם החברה או מי משלוחיה, סוכניה, נציגיה, הקבלנים שלה, הקבלנים הבלתי תלויים שלה או קבלני המשנה (ביחד ״הצדדים הקשורים״) נמצאו אחראים לכל חבות שהיא, הוצאות, הפסדים, עלויות, ליקויים, קנסות, עונשים, פסיקות או נזקים (לרבות תוצאתיים או עונשיים) מכל סוג, או הוצאות ישירות או הוצאות שכר טרחת עורכי דין, ללא הגבלה, שכר טרחת עורך דין והוצאות (ביחד ״הפסדים״) בעקבות רשלנות החברה, הפרת כתב האחריות, הפרת חקיקת הגנת הצרכן או אי ביצוע מחויבותיה במסגרת הסכם זה, החבות המרבית (לרבות, ללא הגבלה, אחריות משותפת ונפרדת) תעמוד על עשרת אלפים שקלים (10,000). סכום זה הינו הסכום המוסכם במקרה של נזיקין, הוא אינו קנס ויהווה את הסעד הבלעדי של המשתמש. בהתאם למותר בחוק, המשתמש נוטל את הסיכון להפסדים, לרבות, רכושיים ו/או נזיקיים (כולל מוות) ומוותר על כלל הזכויות לפיצוי בסכום העולה על 10,000 ש”ח עבור כל דרישה, תביעה או עילה לתביעה כנגד החברה ו/או ספקי השירות בגין כל הפסדים הנובעים מ/או הנוגעים לשירותים. בנוסף, המשתמש משחרר ומוותר עבורו ובעבור המבטח שלו על כל זכות תחלוף וזכויות נוספות כתוצאה מתשלום כל תביעה או אבדן, נזק או חבלה.

המשתמש מבין ומסכים לכך שהשירותים עלולים שלא להיות מסופקים כצפוי.

 

1)      מטרות השירותים

בהתאם לתנאי השימוש הללו, ספק השירות מתחייב לספק את השירותים אשר עומדים לרשות המשתמש במהלך תקופת ההתקשרות. יש לזכור שלא תמיד ניתן יהיה לקבל את כלל השירותים בכלל האזורים ובכל זמן שהוא.

1.    במצבי סיכון גבוה, אנשי הביטחון במרכז הבקרה והשליטה יוכלו להתערב באמצעות תוכנה לביצוע שיחות וידאו בתוך האפליקציה שמאפשרת לאנשי הביטחון להופיע על המסך כדי לסייע בהדיפת גורמים מסוכנים.

2.    כשמשתמש מיידע על מקרה חירום, ספק השירות ייתכן וישתף את המידע הרלוונטי עם גורמי ביטחון כדי שיוכלו לקבוע את סוג ומיקום האיום ו/או להגיב למקרה החירום של המשתמש.

3.    ספק השירות רשאי לספק כלים כדי לנטר אחר המיקום בזמן אמת של חברי משפחה וקשרים אישיים, בכפוף להסכמתם ולאישורם. המשתמשים רשאים לקבל הודעות ברגע שהקרובים שלהם נכנסים או יוצאים מאזורים שהמשתמשים מציינים באמצעות התראות, בהודעות בתוך היישום, בהודעות SMS או בשיחת טלפון. בנוסף, המשתמשים רשאים ליידע את הרשת החברתית הפרטית שלהם על מקום הימצאם.

4.    השירות מציע כלים המאפשרים לאנשי הביטחון במרכז הבקרה והשליטה לזמן ספקי תחבורה מקומיים, מה שמסייע למשתמש להגיע ליעדו הנבחר בבטחה. בנוסף, באפשרות המשתמש לבחור להתחבר לשירותי אבטחה נוספים באמצעות השירות. כל השירותים האישיים הנוספים שמציע ספק השירות באמצעות השירות (ביחד, ״שירותים אישיים״) כפופים לזמינות באזור המגורים של המשתמש. ניתן לספק את כלל השירותים האישיים על ידי קבלן משנה או קבלן בלתי תלוי הקשור באמצעות החברה.

5.    השירות כולל הדרכות המספקות הנחיות מעשיות לצורך התקשרות עם שירותי ספק השירות, לרבות:

1.    אופן הפעלת כלי היישום של ספק השירות.

2.    ההתקשרות הטובה ביותר ויישום המלצות המוקדנים במרכז הבקרה והשליטה.

3.    מגוון רחב של תהליכי הפעלה.

6.    באחריות המשתמש לסקור ולהכיר את כלל ההדרכות.

2)      שירותים שהמשתמש אינם צפויים לקבל.

1.    המשתמש לא יגרע, יפסיק או יצמצם נהלי בטיחות נוספים עקב חברותם בשירות או עקב הגישה לשירותים.

2.    ספק השירות אינו יכול להבטיח את בטיחות המשתמש. המשתמש אינו יכול לצפות שהשירותים יקנו לו אבטחה מגורמים זדוניים פוטנציאלים, מפעולה פלילית או ממצבי סכנה נוספים.

3.    השירותים נועדו לסייע למשתמש (אך לא כדי להבטיח) להפחית את הסבירות למימוש או להחמרת מצבים בלתי בטיחותיים.

4.    ספק השירות שומר לעצמו את מלוא שיקול הדעת הבלעדי שלא להעמיד את העובדים שלו או צדדים קשורים לו במצבי סיכון אפשריים. ספק השירות יפעל עם הרשויות המקומית (שירותי מוקד חירום – 100/101/102/103 ואחרים, משטרה, שירותי רפואת החירום) כדי לזמן את הצד המתאים לסייע למשתמש.

5.    לספק השירות אין את השליטה ואינו יכול להבטיח את זמן הגעת שירותי רפואת החירום או כל רשות ציבורית נוספת וצוותה. לא קיימת גישה עבור רשויות ציבוריות לכלל האזורים ולגורמים חיצוניים נוספים במסגרת השירותים האישיים. על המשתמש להיות מודע למיקומו בכל עת בנוגע לזמני תגובה אפשריים.

6.    ספק השירות אינו אחראי לבטיחות המשתמש או לכאלה שאינם המשתמש.

7.    המשתמש אינו יכול לצפות שכלל ההודעות, היישומים, המידע והכלים ששולח ספק השירות יהיו נטולי שגיאות. השירותים נשענים על חישוב אנליטי צפוי שעלול להיות שגוי.

8.    חבר בשירות אינו יכול לצפות שהשירותים יסופקו ע׳׳י צוות העובדים של החברה. החברה עושה שימוש בקבלנים בלתי תלויים ובקבלני משנה כדי לספק את השירותים להמשתמש, לרבות, אך ללא הגבלה לחיבור המשתמש למאבטחים שמקורם בחברות אבטחה, שירותי רכב, ולספקי שירותי רפואה טלפוניים.

9.    המשתמש רשאים ליצור קשר עם ספק שירותי רפואה טלפוניים מצד שלישי (ומגוון הרופאים בהיצע) באמצעות השירותים. המשתמש אינם יכולים לצפות שהצעת השירותים תיצור יחסי רופא-חולה בין החברה לבין המשתמש. החברה מתנערת מכל אחריות לכישורים המקצועיים, לרישוי ו/או לשירותים הניתנים על ידי כל רופא או ספק שירותי רפואה נוסף הנגיש או הנוגע לחבר באמצעות השירותים.

3)      תיאור השירות; מתן שימוש מוגבל בזכויות; בעלות על השירות

התוכנה המסופקת בנוגע לשירות מורשה להלן ע׳׳י החברה למשתמש נועדה אך ורק כדי לאפשר את השימוש והגישה לשירות. בכפוף לעמידתו המלאה והמתמשכת בדרישות של המשתמש בתנאי שימוש אלו, החברה מקנה לחבר רישיון שימוש מוגבל בלתי בלעדי, שאינו ניתן להעברה, שלא ניתן לקבל עליו רישיון משנה, שלא ניתן לבטלו, כדי להשתמש בשירות עבור תנאי הרישיון כמוסכם ע׳׳י החבר בשירות. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הפונקציות והיכולות של השירות בכל עת. המשתמש מודע לכך ומסכים שהחברה תשמור את כלל הזכויות, הבעלות ותחומי עניינה (לרבות אך לא מוגבל לזכויות פטנט, זכויות יוצרים, סמני מסחר וזכויות קניין רוחני נוספים וזכויות קנייניות) הכלולים ואשר קשורים למסמכים ולקוד המחשב, לרבות, אך ללא הגבלה, לכלל העותקים, השינויים, התרגומים ועבודות נגזרות ששוכפלו או שמבוססים על השירות או רכיביו. המשתמש מודע לכך שהשירות הנו קנייני של החברה, וכי החברה שומרת לעצמה את הזכויות שלא הוקנו לה באופן מפורש בזאת וללא הקניית כלל זכויות או רישיונות נוספים או שייחשבו מוקנים להלן. בשימוש בשירות, המשתמש מסכים באופן מפורש לתנאי השימוש הללו ולמדיניות הפרטיות.

4)      הגבלת אחריות; אמצעי זהירות נוספים

א. הגבלת אחריות

ספק השירות מחויב להעניק שירות להמשתמש באופן העומד בתקני התעשייה המקובלים. ספק השירות יפעל בתום ולב לספק את השירותים המוגדרים בהסכם זה.

ב. אמצעי זהירות נוספים

1.    באחריות המשתמש לספק מידע נכון, מלא ומדויק לספק השירות במהלך ההרשמה לשימוש במוצרים ולשמור על עדכון המידע בכל עת. אי מסירת מידע מדויק לספק השירות, לרבות שם החבר הנכון והחוקי, עלול לשבש את יעילות השירותים.

2.    השירותים אינם נטולי פגמים, וספק השירות אינו יכול להבטיח שהודעות יישלחו, יתקבלו או ייקראו ע׳׳י ספק השירות או המשתמש. מוצרי ספק השירות והשירות תלויים בשירות הסלולרי להפעלה, שיגור, תעבורה, תקשורת והגדרת המיקום. אם המשתמש נמצא באזור עם כיסוי רשת סלולרית חלקי או  כיסוי חסר או בתנאים שאחרת היו מונעים את ההפעלה התקינה של רשתות הסלולריות שבהן ספק השירות משתמש, לרבות ציוד לקוי או תקול, תנאי מזג אוויר, הפסקות חשמל, עבודות תחזוקה או שדרוג, כשל בתדר הרדיו או בסוללת הסלולרי, ייתכנו שיבושים או עיכובים בשירות.  באותה מידה, ספק השירות אינו יכול להבטיח את זמני האספקה עבור שירותים אישיים, שביצועם עלול להשתבש או להתעכב עקב מזג אוויר, תחבורה ותנאים מסוכנים נוספים. ספק השירות אינו אחראי על כל שיבוש או עיכוב המשפיעים על המוצרים או השירותים שלו, וייתכן ולא יהיה מודע לשיבושים או עיכובים ללא הודעה מצד המשתמש. בהתאם לכך, יש להיעזר בשירות רק כאחד מתוך מספר אמצעי זהירות שהחבר בשירות נוטל בנוגע לבטיחותו האישית.

3.    המשתמש מודע לכך שייתכן וספק השירות יהיה נתון לחוקים החלים ו        /או לתקנים מקובלים בתעשייה, אשר נועדו להפחית את התראות השווא ושעלולים לגרום לנהלים ולהליכים לעכב את שליחת התראת שירותי החירום הרפואיים או הליכי אימות בתגובה לכל הודעה בדבר מקרה חירום. אם ספק השירות סבור שלא מדובר במקרה חירום, הוא עלול לבחור, על פי שיקול דעתו, לא להזעיק את שירותי החירום, למלא אחר הנחיות המסרונים או הליכי אימות נוספים, ו/או לחלופין, לספק את השירותים על פי ההסכם.

4.    המשתמש מודע לכך שהקצאת שירותים מסוימים עלולה להיות מוגבלת או אסורה בסביבות מסוימות, לרבות, לדוגמה, בשדות תעופה, במטוסים, בבתי חולים, באזורי מלחמה או באזורים שבהם שוררת מתיחות. ספק השירות שומר את הסמכות הבלעדית לסירוב אספקת או שינוי כל חלק שהוא מהשירותים על פי שיקול דעתו.  המשתמש מסכים להישמע לכלל ההגבלות הללו. בנוסף, המשתמש מסכים ליידע באופן מיידי את ספק השירות על כל הפרעה, שגיאה, הגבלה או בעיה הנוגעים למוצריו או לשירותו.

5)      תוכן המשתמש; תחומי אחריות המשתמש; ייצוגי החבר והחבויות; הגבלות השימוש; שימושים אסורים

א. תחומי אחריות המשתמש

1.    המשתמש נושא באחריות הבלעדית והיחידה לכלל הפעילויות של אותו משתמש בנוגע ו/או באמצעות השירות.

2.    באחריות המשתמש לקבל את הכיסוי הביטוחי המלא שהחבר סבור שנחוץ כדי להגן על החבר (לרבות כל בן משפחה או נתמך), ומקום מגוריו של החבר, רכושו או עסקו, לרבות כיסוי לתאונה אישית (כולל מוות) ונזק לרכוש.  התשלומים שהמשתמש מבצע במסגרת הסכם זה אינם נוגעים לשוויו של החבר, רכושו של החבר, מקום מגורו של החבר או הדיירים במקום מגורו של החבר, אך הם מתבססים על עלות המערכת והשירותים ולוקחים בחשבון את ההגנות המוקנות לספק השירות במסגרת הסכם זה. המשתמש, בשמו, בני משפחתו וכל צד נוסף המתעניין בבטיחותו ואבטחתו של החבר, משחרר בזאת את ספק השירות, בעלי המניות שלו, המנהלים שלו, העובדים שלו והקבלנים שלו מכל חבות בגין כל סיבה שהיא או תנאי אשר באופן מקובל מכוסים בביטוח החיים, נכות או העסק של בעל הנכס, לפי העניין. המשתמש מודע לכך שמוצרי ושירותי ספק השירות נועדו להפחית, אך לא למנוע, סכנות מסוימות. ספק השירות אינו מבטיח שהשירותים או המוצרים לא ייגרמו לחבלה, אבדן, נזק גופני או לרכוש, וספק השירות אינו נושא באחריות כלשהי לסכנות הללו.

3.    כחלק מהשירותים המוצעים, חבר בשירות עלול לקבל מסרים תקשורתיים באמצעות השירותים, לרבות הודעות שספק השירות שולח למשתמש (לדוגמה, באמצעות SMS). בעצם השתתפות בשירותים, המשתמש מסכים לקבל תקשורת מספק השירות, ומייצג ומתחייב כי על ידי אספקת מספר טלפון אלחוטי לספק השירות, החבר מסכים לקבל מסרי תקשורת מספק השירות. בנוסף לכל תשלום שכלפיו המשתמש מיודע, תעריפי שליחת ההודעות של הספק הסלולרי של המשתמש עלולים לחול על אישור הודעות SMS, MMS או הודעות טקסט אחרות (כל אחת מהן ״הודעת טקסט״) וכל התכתבויות טקסט עוקבות. תעריפי מידע והודעות עלולים לחול, בהתאם לתכנית התעריף האישית של המשתמש כפי שסופק ע׳׳י ספק הסלולרי של המשתמש. בשום מקרה, ספק השירות לא יהיה אחראי בגין כל שליחת הודעת טקסט או חיובים סלולריים שנזקפו למשתמש או לאדם שיש לו את הגישה למכשיר הסלולרי של המשתמש או למספר הטלפון שלו. במידה והספק הסלולרי של המשתמש אינו מאפשר שליחת הודעות טקסט, המשתמש לא יוכל לקבל את הודעות הטקסט מספק השירות. שירותי הודעות הטקסט מסופקות על בסיס ״כפי שהוא״.

ב. היעדר הפרעות

השימוש בשירות של המשתמש לא יפריע באופן בלתי סביר לשימוש השירות מצד משתמשים נוספים. המשתמש מבין ומסכים לכך שלספק השירות תהיה הזכות הבלעדית להחליט האם המשתמש הפר איזה מההגבלות המובאות בסעיף זה, ולספק השירות תהיה הזכות לבטל את גישת המשתמש בכל עת בין אם קיימת סיבה לכך ובין אם לאו.

ג. תוכן המשתמש

כל מידע או תוכן שמפורסם או נשלח באמצעות השירות הינו באחריות האדם שממנו נשלח מידע זה, והגישה שתתאפשר למשתמש לכלל המידע והתוכן נמצאת באחריותו בלבד. המשתמש אחראי על כלל התוכן שהוא תורם, בכל אופן שהוא, לשירות, והמשתמש מציג ומבטיח שלמשתמש יש את כלל הזכויות לעשות זאת, באופן שבו המשתמש תורם לך. המשתמש ישמור על דיוק ועדכון כלל מידע ההרשמה. באחריות המשתמש על כלל הפעילויות של אותו משתמש בנוגע לשירות.

ד. רישיון לתוכן המשתמש

1.    כל מידע ו/או פריט שהמשתמש מפרסם, מעלה, משתף, מאחסן, או לחלופין, מספק באמצעות השירות, מהווה את ״תוכן המשתמש״ של המשתמש. כדי להציג את תוכן המשתמש בשירות ובכדי לאפשר את הגישה למשתמשים נוספים לתוכן (במידה וקיים), המשתמש מקנה בזאת לחברה רישיון לתרגם, לשנות, להעתיק, לאחסן, להשתמש, לשכפל ו/או לפעול בנוגע לתוכן זה. המשתמש מאשר כי הרישיונות שהחבר מעניק אינם יקנו לו תמלוגים, הם אינם נצחיים, נתונים להענקת רישיונות משנה, או כאלה שאינם ניתנים לביטול וגלובליים. בעלות החבר על תוכן המשתמש לא תהיה מושפעת.

2.    אם המשתמש משתף תוכן משתמש באופן ציבורי בשירות ו/או באופן שבו יותר מחבר אחד יכול לצפות בו, (להלן כל אחד מהמוזכרים לעיל, ״תוכן משתמש ציבורי״), אזי המשתמש מקנה לספר השירות את הרישיון לעיל, לרבות רישיון להציג, להופיע ולהפיץ את תוכן המשתמש הציבורי למטרת הפיכת התוכן של המשתמש הציבורי לנגיש למשתמשים נוספים ולספק את השירות הנדרש לעשות כן, כולל כלל הזכויות הנוספות הנדרשות לשימוש ולמימוש כלל הזכויות בתוכן משתמש ציבורי זה בנוגע לשירות ו/או לחלופין בנוגע לעסקו של ספק השירות. בנוסף, המשתמש מקנה לכלל המשתמשים רישיון לגישת התוכן של המשתמש הציבורי ולהשתמש ולממש את כלל הזכויות שבו, כפי שהותר באפשרויות ובפונקציונליות של השירות.

3.    אם המשתמש מספק לספק השירות (ישירות בדוא׳׳ל או בדרך אחרת) משוב כלשהו, הערות, שיפורים ו/או מציג בקשות הנוגעות לשירות (להלן ״משוב״), המשתמש מקנה לחברה את הרישיונות לעיל למשוב כאמור ללא עלות לספק השירות.

4.    המשתמש מסכים לכך שעל אף כל זכות לציבוריות, פרטיות או אחרת (בין אם קבוע בחוק או לא), בכל מקום שהוא בעולם, וללא כל פיצוי נוסף או זכות להמשתמש לסקור או לאשר את השימושים המורשים הבאים, ספק השירות יכול והנו בזאת רשאי (1) לצלם, להסריט או להקליט באמצעי אחר חבר שירות (לרבות קולו של החבר, תמונתו וחזותו) בכל אמצעי קולי, ויזואלי או במולטי-מדיה (להלן ביחד ״הקלטות״) ו- (2) לפרסם, להציג, לבצע, לשגר, לשדר, להפיץ או לחלופין להשתמש ולנצל את ההקלטות, בכללן או בחלקן, בשינויים או בהיעדר שינויים, בכל אמצעי או טכנולוגיה הידועה כיום או שתתקבל בעתיד, אך רק למטרות הנוגעות לאספקת ו/או לשיפור השירותים של ספק השירותים (כגון מתן שירותי מוקד טלפוני ושירותי חבר נוספים, ובביצוע הדרכות פנימות ולצורכי אבטחת איכות). לצורך הבהרה, ספק השירות לא יעביר, יחשוף או ישתמש בהקלטות החושפות מידע מזהה כלשהו לכל מטרה מסחרית נוספת (כגון בחומרי קידום מכירות, שיווק או פרסום), למעט עם ההסכמה של המשתמש או כפי שמותר במפורש במדיניות הפרטיות של החברה לה הסכים המשתמש בעת ההרשמה לשירותים.

5.    ספק השירות שומר את הזכות להסיר כל תוכן משתמש מהשירות בכל עת מכל סיבה שהיא או ללא כל סיבה. החבר, ולא ספק השירות, נותר האחראי הבלעדי לכל התוכן שהחבר מעלה, מפרסם, שולח בדוא׳׳ל, משגר, או לחלופין מפיץ באמצעות, או בנוגע לשירות, והחבר מתחייב שלרשות החבר תעמודנה כלל הזכויות לצורך מתן תוכן זה לספק השירות ולהעניק לספק השירות את הזכות להשתמש במידע הנדון בנוגע לשירות או כפי שסופק בזאת.

6.    המשתמש ישפה, יגן ויוודא שספק השירות לא ייפגע מכל תביעות, הפסדים, התדיינויות, פסיקות ושעבודים הנובעים, באופן ישיר או עקיף, מהתוכן שמספק המשתמש.

ה. מספר שימושים אסורים

חבר בשירות אינו רשאי: (1) להשתמש בשירות לטובת צד ג׳ או למי שאינו חבר למעט כנדרש לשרת את השימוש הישיר אל החבר; (2) לפרסם או לשגר באמצעות השירות או לגרום לפרסום או להעברה באמצעות השירות, כל פרט תקשורת או בקשה שנועדו לקבלת סיסמה, חשבון או מידע אישי מכל אדם שהוא; (3) להשתמש בשירות כדי להפר את האבטחה של כל רשת מחשבים, לפצח סיסמאות או קודים מוצפנים לצורכי אבטחה; (4) להריץ רשימות דיוור, רשימות שרת, כל סוג של תשובה אוטומטית או ״ספאם״ בשירות או כל תהליך שרץ או מופעל בזמן שהמשתמש לא ניכנס לשירות או שלחלופין עלול לשבש את הליך העבודה או להעמיס באופן בלתי סביר על תשתית השירות; (5) להשתמש בחומרה ידנית או אוטומטית, מכשירים או תהליכים נוספים כדי להטמיע תוכנות ״crawl״, ״scrape״ או “spider״ על כל חלק שבשירות; או (6) לעסוק במסירת הודעות או בהתקשרויות טלפוניות לשירות תוך הפרה על כל חוק רלוונטי או תקנה (אשר עלולים לכלול אך לא מוגבלים ל״חוק הגנת פרטיות הצרכן״ ולתנאי ״נא לא להתקשר״ של ״חוק השיווק הטלפוני״.

ו. מיצגי וכתבי האחריות של המשתמש

1.    המשתמש מציג, מתחייב ומסכים ש- (א) המשתמש ייגש לשירות אך ורק למטרות אישיות (לרבות אלו עם משתמשים מקושרים החולקים את החשבון); (ב) חשבון המשתמש או הגישה לשירותים לא יועברו או ישמשו גורם צד ג׳ או כל אדם שאינו חבר; (ג) חבר בשירות לא יבטל זכויות יוצרים, זכויות קניין או כל הודעה נוספת הכלולה או הלוקחת חלק כלשהו בשירות, קוד למחשב או למסמכים; (ד) חבר בשירות לא יפיץ, ישגר, יציג, יחשוף, יגלה, ידווח, יפרסם או יעביר את השירות לכל צד ג׳ או שישכפל או ייצור עבודות נגזרות על בסיס השירות או כל חלק ממנו; ו- (ה) כל חבר או אדם אחר לא ינסו לבצע הנדסה לאחור, הרכבה לאחור, יפרקו, יבצעו דיקומפילציה, או לחלופין ינסו לגלות את קור השורש של השירות.

2.    המשתמש מציג, מתחייב ומסכים שהמשתמש לא יעשה שימוש בשירות באופן שבו (א) הוא מפר את זכויות הקניין הרוחני או זכויות הקניין, הזכויות לפרסום או לפרטיות, או זכויות נוספות מכל צד ג׳; (ב) מפר כל חוק, חקיקה, תקנון, פקודה או תקנה; (ג) הוא מזיק, מקורו בהונאה, מטעה, מאיים, מתעלל, מטריד, גורם לנזק, משמיץ, גס, שקרי, מגונה, מוציא דיבה או שאם לא כן מעורר התנגדות; (ד) מערב פעילויות מסחריות ו/או מכירות ללא הסכמתו מראש ובכתב של ספר השירות, לרבות וללא הגבלה בתחרויות, הגרלות, סחר חליפין, פרסום, או תכניות פירמידה; (ה) מתחזה לכל אדם או ישות, לרבות וללא הגבלה לכל עובד או נציג ספק השירות; או (ו) מכיל וירוס, סוס טרויאני, תולעת או קוד מחשב זדוני אחר, קובץ או תוכנה. המשתמש יגן וישפה את ספק השירות, חבריו, בעלי המניות שלו, הפקידים שלו, העובדים שלו וקבלני המשנה שלו כנגד כל הפסדים, דרישות, שעבודים, פסיקות או תביעות הנובעים, באופן ישיר או עקיף, מהפרה של סעיף זה.

3.    המשתמש לא יעביר או יקצה את הסכם זה ללא ההסכמה המפורשת בכתב של החברה. למרות זאת, החברה רשאית להקצות או להעביר את הסכם זה או להעביר לביצוע בקבלנות משנה המחויבויות להלן בכל רגע נתון ללא הסכמת המשתמש. אם החברה מקצה, מעבירה או מעבירה לביצוע בקבלנות משנה את המחויבויות שלה בהתאם להסכם זה, לגוף המקבל, האדם שרכושו מועבר ו/או לקבלן המשנה יהיו את כלל זכויות החברה כמוגדר להלן. החברה לא תישא באחריות על המוצרים והשירותים של כל צד ג׳, לרבות כל מוקצה, אדם שרכושו מועבר ו/או קבלן משנה.

 

ז. תוכן צד שלישי

1.    השירות עלול להכיל קישורים או הפניות לאתרי צד ג׳, תוכן או שירותים שאינם מותרים או נמצאים תחת שליטת החברה (לרבות, ללא הגבלה, לכאלה הנוגעים לשירותי אבטחה, שירותי רפואה טלפוניים ושירותי רכב או שמסופקים באופן אחר ע׳׳י צדדים קשורים). כשהמשתמש מתחבר לאתרי צד ג׳ או תוכן, או משתמש בשירותי צד ג׳ (לרבות אלה המסופקים ע׳׳י הצדדים הקשורים), הוא מסכים לכך שיש סכנות נלוות בדבר. החברה מעודדת את המשתמש לעיין בתנאים וההתניות ובמדיניות הפרטיות של כל אחד מאתרי צד ג׳ או שירות שהם מבקרים בו או משתמשים בו. המשתמש מכיר בכך ומסכים ש-: (א) חבר בשירות נוטל את כלל הסיכון בנוגע לאתרי אינטרנט צד ג׳ שכאלה, שירותים או תוכן; (ב) חבר בשירות מבין כי אתרי אינטרנט צד ג׳, תוכן או שירותים אינם מסופקים ע׳׳י או מידי החברה, ו- (ג) החברה אינה עורכת כתבי אחריות, במפורש או במרומז, ולא תהיה אחראית בנוגע לאתרי אינטרנט צד ג׳ אלה, לתוכן או לשירותים.

ה. זכויות קניין רוחני של צד ג’

החברה שומרת את הזכות שלא לפקח על תוכן המשתמש ושומרת את הזכות למחוק או לנטרל תוכן בכל רגע נתון ומכל סיבה שהיא.

6)      תנאי תשלום

ניתן לספק את השירותים במתכונת ניסיון ללא עלות או כשירות בתשלום.  במידה והמשתמש בוחר בשירות בתשלום, החבר מחויב בתשלום כלל התשלומים החלים עבור השירות בתשלום הנדון.

1.    שירותים בתשלום. מספר מסוים של שירותים נתונים לתשלומים באופן מידי או בעתיד (״שירותים בתשלום״).  יש לעיין בעמוד ״שירותים בתשלום״ של החברה לפירוט השירותים הנוכחיים המוצעים בתשלום. יש לשים לב שכל תנאי תשלום המוצגים בתהליך או במהלך החתימה עבור שירות בתשלום נחשבים לכלולים בחלק בתנאי שימוש אלו.

2.    החברה משתמשת באמצעי לעיבוד תשלומים (״אמצעי לעיבוד תשלומים״) כדי לחייב חבר שירות באמצעות חשבון חיוב המקושר לחשבון המשתמש עבור השירותים (״חשבון החיוב״ של המשתמש) עבור שימוש בשירותים בתשלום. האמצעי לעיבוד התשלומים יהיה כפוף לתנאים, להתניות ולמדיניות הפרטיות של האמצעי לעיבוד התשלומים בנוסף לתנאי שימוש אלו. החברה אינה אחראית לשגיאות שנגרמו ע׳׳י האמצעי לעיבוד התשלומים. ע׳׳י בחירה בשימוש בשירותים בתשלום, הנך מסכים לשלם חברה, באמצעות האמצעי לעיבוד תשלומים, את כל החיובים בכל סכום הנקוב למעשה לשימוש בשירותים בתשלום הנדונים בהתאם לתנאי התשלום החלים והמשתמש מקנה לחברה, באמצעות האמצעי לעיבוד תשלומים, את האישור לחייב את שיטת התשלום של המשתמש (״שיטת התשלום״ של המשתמש). המשתמש מסכים לבצע את התשלום באמצעות שיטת תשלום זו. החברה שומרת את הזכות לתקן כל שגיאות או טעויות שנגרמו שנגמרו ע׳׳י האמצעי לעיבוד תשלומים גם לאחר קבלת או דרישת תשלום.

3.    שיטת התשלום. התנאים לתשלום ע”י המשתמש יתבססו על שיטת התשלום של המשתמש וייתכן וייקבעו בהסכמים בין המשתמש והמוסד הבנקאי, מנפיק כרטיס האשראי או ספק אחר של שיטת התשלום של המשתמש. אם החברה, באמצעות הכלי לעיבוד התשלומים, אינה מקבלת תשלום, אזי המשתמש מסכים לשלם את כלל הסכומים לתשלום בחשבון החיוב כאשר יידרש לעשות זאת.

4.    דרישת תשלום חוזרת. חלק מהשירותים בתשלום עלולים לכלול תקופה ראשונית שעבורה קיים חיוב חד-פעמי, ובהמשכה יהיו חיובים חוזרים כפי שיוסכם על ידי המשתמש. בבחירת תוכנית לתשלום חוזר, המשתמש מכיר בכך שלשירותים הנדונים קיימת תכונה לתשלום ראשוני וחוזר, והמשתמש מקבל את האחריות עבור כל חיובים חוזרים לפני הביטול. החברה עלולה להגיש חיובים תקופתיים (לדוגמה, באופן חודשי או שנתי) ללא הרשאה נוספת מצד המשתמש, עד אשר המשתמש מספק הודעה מראש (קבלה שמאושרת על ידינו) שהרשאה זו בוטלה על ידם או שהם מתכוונים לשנות את שיטת התשלום של המשתמש. הודעה שכזו לא תשפיע על החיובים המוגשים לפני שהחברה תוכל לפעול באופן סביר. כדי לבטל את ההרשאה או לשנות את שיטת התשלום, המשתמש חייב לשלוח לחברה דוא׳׳ל לכתובת: [email protected]

5.    המידע הנוכחי הנדרש. המשתמש חייב לספק מידע עדכני, מלא ומדויק לחיוב החשבון של המשתמש, לרבות כתובת דוא׳׳ל עדכנית. המשתמש מודע לכך שבמידה ולא יספק כתובת דוא׳׳ל עדכנית, האמצעי לעיבוד תשלומים לא יוכל לשלוח קבלות עבור חיובים. המשתמש חייב לעדכן באופן מידי כל מידע כדי שחשבון החיוב שלו/שלה יהיה עדכני, מלא ומדויק (כגון שינוי בכתובת החיוב, מספר כרטיס אשראי או תאריך תפוגת כרטיס האשראי) ועליו ליידע באופן מידי את החברה, או את האמצעי לעיבוד תשלומים שלו, אם שיטת התשלום התבטלה (לדוגמה, כתוצאה מאבדן או גניבה) או אם החבר מודע להפרת אבטחה, כגון חשיפה בלתי מאושרת או השימוש בשם המשתמש של המשתמש או הסיסמה שלו.  אם המשתמש לא יספק את אחד מפרטי המידע לעיל, המשתמש יסכים לכך שהחברה תמשיך לחייב אותו עבור כל שימוש בשירותים בתשלום במסגרת חשבון החיוב של החבר, אלא אם כן המשתמש ביטל את השירותים כמתואר לעיל.

6.    שינוי בסכום ההרשאה. אם הסכום שייגבה לחשבון חיוב המשתמש משתנה מהסכום שטרם אושר (למעט הסכומים הנובעים מהטלת החיוב בסכום מיסי מכירות במדינה), להמשתמש תהיה הזכות לקבל והחברה תמסור הודעה בדבר הסכום לחיוב ותאריך החיוב לפני המועד הנקוב להעברה. כל הסכם שיש להמשתמש עם ספק התשלומים שלו יגדיר את שימוש המשתמש בשיטת התשלום. המשתמש מסכים לכך שהחברה רשאית לצבור חיובים ולהגיש אותם כחיוב אחד או מספר חיובים צבורים במהלך או בתום מחזור חיובי תקופתי.

7.    חידוש אוטומטי לשירותים שעבורם בוצע תשלום. אלא אם המשתמש בוחר שלא לבצע חידוש, שניתן לביצוע באמצעות בחירת ״מעבר לשירותים ללא עלות״ מתפריט המנוי, שירותים בתשלום כלשהם שהמשתמש נרשם אליהם, יוארכו באופן אוטומטי לתקופות חידוש רצופות לאותו פרק זמן כפי שנבחר בתקופת המנוי, בתעריף התקף באותה עת וללא תעריף מיוחד. בכדי לשנות או לבטל את השירותים בתשלום של המשתמש בכל רגע נתון, יש לגשת תפריט המנוי ולבחור ״מעבר לשירותים ללא עלות״. אם המשתמש מבטל שירות בתשלום, המנוי של החבר יוחלף בגרסה החינמית באופן מידי, והחבר יזוכה בגין החלק מהמנוי שלא השתמש בו או על החלק היחסי. אם המשתמש אינו מעוניין להמשיך להיות מחויב באופן חודשי או שנתי, המשתמש חייב לבטל את השירות בתשלום החל, לגשת לתפריט המנוי ולבחור באפשרות ״מעבר לשירותים ללא עלות״ או בהפסקת חשבון המשתמש לפני תום התקופה החוזרת.

8.    אישור מחדש של ההרשאה. אי הביטול או המשך השימוש של המשתמש בשירותים בתשלום מאשרים מחדש שהחברה רשאית לחייב את שיטת התשלום של המשתמש עבור תקופת תשלום זו. החברה רשאית להגיש את החיובים הללו עבור תשלום והמשתמש לא יהיה מחויב בחיובים אלה. הדבר אינו דוחה את זכות החברה לבצע דרישת תשלום באופן ישיר מהמשתמש. ניתן לשלם את חיובי המשתמש מראש, בפיגור, עבור כל שימוש, או כפי שמתואר אחרת כשהמשתמש בחר לראשונה להשתמש בשירות בתשלום.

7)      סיום

א. סיום השירות מצד המשתמש

1.    המשתמש רשאי להפסיק את השירות בכל רגע נתון ע׳׳י יצירת קשר עם החברה בכתובת [email protected]. יש לעיין במדיניות הפרטיות של חברה, כולל ההרשאות המופיעות לעיל, כדי להבין את האופן שבו החברה מתייחסת למידע שהמשתמש מספק לחברה לאחר שהמשתמש מפסיק להשתמש בשירות.

ב. ביטול השירות מצד החברה

1.    החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית בכל רגע נתון להפסיק (או להשהות את הגישה) לשימוש המשתמש לשירות או לחשבון המשתמש, לרבות בגין הפרת תנאי השימוש הללו מצד המשתמש. לחברה יש את שיקול הדעת הבלעדי בהחלטתה האם חבר בשירות הפר איזה מההגבלות המובאות בתנאי השימוש הללו. לחברה יש את הסמכות לשמור את התוכן והמידע של החבר בשירות לאחר סיום ההתקשרות, בכפוף להוראות מדיניות הפרטיות.

 

ג. תוצאות הביטול וסיום ההתקשרות

1.    תנאים אשר, מטבעם, יוותרו לאחר הביטול לרבות, ללא הגבלה, כל חבות שהמשתמש צריך לשלם (לדוגמה ״תנאי תשלום״) או שיפוי (לדוגמה ״שיפוי ופטור מאחריות״) של ספק השירותים, הגבלות כלשהן על החבות החלות על ספק השירות, תנאים כלשהם הנוגעים לבעלות או זכויות קניין רוחני (לדוגמה ״תיאור השירות״, ״מתן רישיון מוגבל״, ״בעלות השירות״), והתנאים הנוגעים למחלוקות (לדוגמה ״יישוב מחלוקות״), ״ייצוג המשתמש וכתבי אחריות״ ו״מידע כללי״.

8)      שיפוי וכתבי ויתור

א.  חוסר שביעות רצון מהשימוש; תנאי השימוש

1.    הזכות של החבר בשירות בנוגע לחוסר שביעות רצון כלשהי מכל שינוי בתנאי השימוש הללו, או כל מדיניות או נוהגים מטעם ספק השירות, לרבות וללא הגבלה ל- (1) שינוי כלשהו בתוכן השירות, או (2) שינוי כלשהו בסכום או בסוג תעריפי הרישיון, אם קיימים, יגרמו להפסקת השימוש בשירות. לא יתבצע החזר כספי עבור התשלומים שבוצעו לפני הפסקת השימוש.

ב.  שיפוי

1.    הסכם זה נועד לטובת המשתמש. לכן, במידה המרבית המותרת על פי חוק, המשתמש מסכים לשפות, להגן, שלא לפגוע ולפטור את ספק השירות מאחריות ויזכה את ספק השירות עבור כל הפסד הנגרם בנוגע לכל דרישה, תביעה, פסיקה וסיבת פעולה הנוגעים למוצרי ספק השירות או השירותים (כולל השירות). החובה להגן ולשפות כוללת, אך לא מוגבלת, לתביעות המובאות מצד ג׳, לרבות, וללא הגבלה, לחברת הביטוח של המשתמש, בין אם הדרישה נובעת במסגרת החוזה, כתב אחריות, רשלנות או כל עילה נוספת לאחריות. החובה להגן ולשפות חלה גם במקרה של רשלנות מצד ספק השירות או הפרת כתב האחריות.

2.    המשתמש מוותר על כל זכות שחברת הביטוח של המשתמש או כל גוף אחר התובע באמצעות המשתמש כנגד ספק השירות, לרבות כל זכות או תחלוף.

 

ג.   האמצעים להגנה של מי שאינם משתמשים

1.    הסכם זה נועד לטובת המשתמש. לכן, במידה המרבית המותרת בחוק, המשתמש מסכים לשפות, להגן, שלא לפגוע ולפטור את ספק השירות מאחריות ויזכה את ספק השירות עבור כל הפסד הנגרם בנוגע לכל דרישה, תביעה, פסיקה וסיבת פעולה הנוגעים למוצרי ספק השירות או השירותים (כולל השירות). החובה להגן ולשפות כוללת, אך לא מוגבלת, לתביעות המובאות מצד ג׳, לרבות, וללא הגבלה, לחברת הביטוח של המשתמש, בין אם הדרישה נובעת במסגרת החוזה, כתב אחריות, רשלנות או כל עילה נוספת לאחריות. החובה להגן ולשפות חלה גם במקרה של רשלנות מצד ספק השירות או הפרת כתב האחריות.

2.    המשתמש מוותר על כל זכות שחברת הביטוח של המשתמש או כל גוף אחר התובע באמצעות המשתמש כנגד ספק השירות, לרבות כל זכות או תחלוף.

 

ד.   מספרי חירום

1.    חבר בשירות יכול להתקשר למספרי החירום ( 100/101/102/103) בכל זמן באמצעות מכשיר הטלפון הנייד של החבר. השירות הניתן אינו זהה להתקשרות למספרי החירום (100/101/102/103). המשתמש צריך תמיד להתקשר למספר החירום 100/101/102/103 אם החבר סבור שהוא בעצמו ו/או שמישהו אחר נמצאים בסכנת פגיעה גופנית או שהוא חושד בפעילות פלילית.

 

ה.  אימות משתמש; אינטראקציה עם משתמשים נוספים

1.    החברה אינה יכולה להציג ואינה מציגה את החבר כאדם שהוא או היא טוענים שהם. הממשק של המשתמש עם ארגונים ו/או אנשים הנמצאים בשירות, לרבות תשלום ואספקת סחורה או שירותים, וכל תנאים, כתבי אחריות או ייצוגים נוספים הקשורים לממשקים שכאלה, הנם בין המשתמש וארגונים שכאלה ו/או אנשים בלבד, והם באחריות החבר בלבד. על המשתמש לערוך כל בירור שהוא מרגיש נחוץ או הולם לפני שהוא ממשיך עם כל פעולה מקוונת או בלתי מקוונת עם כל אחד מצדדי ג׳ אלה. המשתמש מסכים שהחברה לא תהיה אחראית לכל הפסד או נזק מכל סוג שהוא הנגרם כתוצאה מעסקאות כאלה.

 

ו.    כתב ויתור אחריות

1.    למעט כפי שנמסר באופן מפורש בזאת, במלוא המידה המותרת בחוק, השירות יכלול את כלל התוכן, השימוש בשירות, תוכנה, פונקציות, חומרים ומידע הנגיש בכל אמצעי לו כמסופק במצב ״כמות שהוא״ ללא כל אחריות מכל סוג, בין אם באופן מפורש, מרומז או מעוגן בחוק, לרבות אך לא מוגבל, לכל אחריות מרומזת לבעלות, היעדר הפרה, מסחריות או כושר למטרה מסוימת, דיוק, שילוב, זיקת הנאה, מסלול ביצוע או שימוש מסחרי אשר כולם באופן מפורש בזאת מוותרים. החברה אינה מספקת כל כתב אחריות בנוגע לכל מידע, תוכן או חומרים הזמינים באמצעות השירות או לשימושים האפשריים של כל אחד מהאמורים לעיל גם אם נודע לחברה על כל שימוש/שימושים שהוא/שהם. המוצר לא תוכנן, יוצר או נועד לשימוש הדורש בקרות אל-כשל.

 

ז.   החרגות מסוימות לכתב האחריות

1.    המשתמש מכיר בכך שהחברה או צדדים קשורים ו/או המסונפים לה, או מי מהסוכנים שלה, נציגיה, ספקיה, ספקי השירות שלה, הקבלנים שלה או קבלני המשנה שלה אינם מבטחים כנגד כל אבדן ממשי או נזק לאדם או לרכוש שעלולים להיגרם.  המשתמש מכיר בכך ומסכים כי קשה מאוד לחשב את הנזקים הממשיים, אם קיימים, העלולים להיגרם מכשל החברה בביצוע השירותים שהיא נדרשת לספק או מהפעלת מוצריה, כתוצאה מ- או בין היתר מ: (א) ערך כספי לא ברור ו/או אי-ידוע על כל חבלה, נזק או אבדן הנוגעים להמשתמש או לרכושו; (ב) זמני תגובה לא ברורים ו/או ידועים בהגעת צוות שירותי החירום; (ג) חוסר יכולת להעריך את מידת החבלה, אם קיימת, שנגרמה ע׳׳י כשל החברה בביצוע השירותים או כשל במוצריה; ו- (ד) האופי הכללי של המוצרים והשירותים. החבר בשירות אף מכיר בכך שהתשלומים שהמשתמש מבצע במסגרת הסכם זה אינם נוגעים לשווי כספי, יכולת הכנסתו של החבר או רכושו, אך הם מתבססים על עלות המערכת והשירותים, ולוקחים בחשבון באופן מסוים את ההגנות המשפטיות המוקנות לחברה במסגרת הסכם זה. לכן, החברה מתכחשת במפורש אינה מחויבת לכל אחריות בגין כל אבדן או נזק שעלולים להיגרם לפני, במהלך או לאחר החתימה על ההסכם, לרבות חבות המתבססת על החוזה, עוולה, רשלנות בכל דרגת חומרה, כתב אחריות (לרבות מסחריות והתאמה למטרה מסוימת) וכל השערות נוספות לאחריות.

2.    החברה לא תהיה אחראית עבור כל שימוש או תלות בשרות בשום מקרה שהוא, או עבור כל הפרעה, חוסר זמינות או שגיאה בשירות או כל מידע הזמין באמצעות השירות, גם אם נגרמו כתוצאה מרשלנות החברה ו/או מכשל במסירת אזהרות או הודעות. החברה לא תהיה אחראית עבור כל כשל או עיכוב בביצוע, באופן ישיר או עקיף, הנגרם מפעולות או מחוסר פעולות מצד המשתמש (או מצד כל חבר אחר הנוגע או קשור לחשבונו של המשתמש) או צד ג׳ כלשהו. המשתמש מסכים לקבל את כלל הסיכונים בשימוש בשירותים של החברה, בין אם ידועים או לאו, לרבות וללא הגבלה לסיכון שהשירות או המידע הזמין ישובש ולא יהיה זמין, לא יהיה מדויק או מלא. החברה לא תערוך שום כתב אחריות, מיצג או ערבות שחבר בשירות יהיה בקשר עם כל צד מסחרי או ממשלתי ובמידה ונוצר עמו קשר, המידע המסופק יהיה מדויק. החברה שומרת את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את השירות בכל עת, בין אם במסירת הודעה על כך להמשתמש ובין אם לאו. החברה לא תישא באחריות כלפי המשתמש או כלפי כל צד ג׳ במידה והחברה תממש זכות זו. המשתמש מכיר בכך שלחברה אין שום שליטה על התנהלות כל צד מסחרי או ממשלתי או כל צד ג׳ שהוא לצורך דיוק ההודעות הנמסרות על ידם. החברה לא תהיה אחראית על דיוק זמן המסירה או על תוכן ההודעות. במידה המרבית המותרת בחוק, לחברה לא תהיה כל אחריות עבור צדדי ג׳ שאינם משתמשים בחברה.

3.    כפי שפורט בהרחבה בזאת, אם החברה או מי משלוחיה, סוכניה, נציגיה, הקבלנים שלה, הקבלנים הבלתי תלויים שלה או קבלני המשנה (ביחד ״הצדדים הקשורים״) נמצאו אחראים לכל חבות שהיא, הוצאות, הפסדים, עלויות, ליקויים, קנסות, עונשים, פסיקות או נזקים (לרבות תוצאתיים או עונשיים) מכל סוג, או הוצאות ישירות או הוצאות שכר טרחת עורכי דין, ללא הגבלה, שכר סביר עבור טרחת עורך דין והוצאות (ביחד ״הפסדים״) בעקבות רשלנות החברה, הפרת כתב האחריות, הפרת חקיקת הגנת הצרכן או אי ביצוע מחויבותה במסגרת הסכם זה, החבות המרבית (לרבות, ללא הגבלה, אחריות משותפת ונפרדת) תעמוד על מאתיים חמישים דולר ($250). הסכום הנו הפיצוי המוסכם, הוא אינו קנס ויהווה את הסעד הבלעדי של המשתמש. הגבלת אחריות זו מכסה את האחריות באופן מסוים עבור: (1) אבדן רווחים; (2) רכוש שאבד או ניזוק; (3) קנסות שהמדינה הטילה וחיובים; (4) תביעות מצדדי ג׳ ו- (5) כל נזק מכל סוג, לרבות: ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי ועונשי.

4.    המשתמש מכיר בכך ומסכים שהחברה לא תהיה אחראית לשירותים בינאישיים (א) אלא אם כן הספק של השירות הבינאישי (בין אם מדובר בעובד, קבלן, קבלן משנה או מסונף אחר) הגיע למיקום החבר ויצר קשר ישיר עם החבר או (ב) בכל זמן שהוא לאחר שספק השירות הבינאישי השלים את המפגש שלו ועזב את מיקומו של המשתמש. למען הסרת ספק, שירותים בינאישיים לא יכללו, ולחברה לא תהיה שום אחריות או חבות עבור כל שירותים הדומים או זהים לכל שירות בינאישי שהחברה מציעה (לרבות וללא הגבלה לשירותי אבטחה) או המסופקים בהתאם להסכם שנערך ישירות בין המשתמש לבין הספק של אותם שירותים מעבר לשירותים שהחברה מספקת.

ח.  הגבלת אחריות כללית

1.    בשום מקרה, אף אחד מהצדדים יהיה אחראי, בנוגע להסכם זה בגין כל (א) עניין מעבר לשליטה הסבירה שלו (לרבות אך לא מוגבל לכל שגיאה או נזק שניתן לזקוף לכל רשות, מערכת, מעשי כוח עליון או פעולות מצד הממשלה) ו/או (ב) אבדן מידע או חוסר דיוק המידע, אובדן או הפרעה בשימוש, או העלות ברכישת טכנולוגיה חלופית, סחורה או שירותים ו/או (ג) נזקים עקיפים, עונשיים, מקריים, תלותיים, מיוחדים, מופתיים או תוצאתיים מכל סוג שהוא, לרבות אך לא מוגבל להפסד עסקי, אבדן הכנסות, רווחים או רצון טוב. בשום מקרה, אף אחד מהצדדים לא יהיה אחראי לנשוא הסכם זה בגין נזקים ישירים מצטברים העולים על $100.

2.    ההגבלות וההחרגות המובאים בפסקה הבאה יחולו ללא קשר לסוג התביעה או הפעולה (בין אם בחוזה, כעוולה, חבות חמורה או אחרת), גם אם לצד שממנו נתבעים נזיקים הוסבר על האפשרות לנזקים כאלה. הגבלות אלו אינן תלויות בתנאים נוספים להסכם זה ויחולו על אף כשל באחד מהסעדים המופיעים בזאת. על אף מה שנאמר אמרת, אין דבר בסעיף זה בא כדי להגביל את חבות הצד לנזקים הנגרמים כתוצאה מחבלה גופנית אישית (כולל מוות), התנהגות בלתי ראויה מכוונת או הונאה, כל הפרות בנוגע ל-״הגבלות בשימוש; שימושים אסורים״ או ״תשלומים״ או כל החרגה או הגבלת אחריות שמבוטלת, אסורה או שבלתי ניתן לאכוף אותה במסגרת החוק.

3.    חבר בשירות צריך להגיש תביעה הנובעת מהסכם זה או הנוגעת למוצרים והשירותים (כולל השירותים) שהחברה מספקת בתוך שנה אחת (1) מיום הגשת התביעה או בתקופה הקצרה ביותר המותרת במסגרת החוק החל במידה ותקופה זו עולה על שנה אחת (1). במידה והמשתמש מוותר על כלל הזכויות, במידה המותרת בחוק, שיש לחבר בנוגע לתביעה זו ולחברה לא תהיה שום אחריות כלפי המשתמש בנוגע לתביעה זו.

9)      מידע כללי

החברה רשאית, בכל רגע נתון, לשנות תנאי השימוש אלה. כל שינוי ייכנס לתוקף מיד לאחר מסירת הודעת השינוי באמצעות השירות או באופן מייד לאחר מסירת ההודעה בדוא׳׳ל. המשך שימוש המשתמש בשירות לאחר קבלת הודעה על שינוי להסכם זה ייחשב באופן סופי כהסכמה על כלל השינוי או השינויים. תנאי שימוש אלה (לרבות מדיניות הפרטיות), מהווים את כלל ההסכם בין המשתמש לבין החברה, ומחליפים כל הסכמים קודמים, בין אם נערכו בכתב או בעל פה. אם החברה אינה מצליחה לאכוף איזה מהתנאים בהסכם זה, הוא לא יפורש כוויתור על תנאי או זכות כלשהם. חבר בשירות לא ימנה, יסמיך או יעביר את התנאים הללו או הזכות שלו או שלה או החבויות שלהם שלהלן בכל אופן שהוא (במסגרת החוק) לפני קבלת הסכמה מהחברה בכתב. החברה רשאית להעביר, למנות או להאציל תנאי שימוש אלו וזכויות החברה וחבויותיה ללא הסכמה. במידה ותנאי כלשהוא בין תנאי השימוש נמצא כבלתי ניתן לאכיפה או שאינו בתוקף, תנאי זה יוגבל או יוסר במידה המינימלית הנדרשת, כך שתנאי השימוש יישארו בתוקף מלא וניתנים לאכיפה. המשתמש מבין ומסכים כי יהיה אחראי על כל עלויות נוספות, לרבות קנסות או תשלומי התראות שווא, תשדורות טלפון או מידע נייד ושירותים נוספים.

א. החוקים והתקנות בתחום השיפוט

1.    השירות מסופק משרתי ספק השירות שבארצות הברית. באחריות החבר בשירות לציית לחוקים, לתקנות שבסמכות השיפוטית עליה הם חלים. בשום מקרה, חבר בשירות לא ישתמש בשירות בכל אזור שבו השימוש הנדון אסור או מוגבל על פי החוק המקומי, או במקום שבו ספק השירות יישא בעלות מס או תשלום מחייב שהחבר בשירות לא ישלם. במידה וספק השירות נושא בתשלום מס (עמלה) או כל תשלום אחר, החבר בשירות מסכים לזכות את החברה בעבור מס או תשלומים אלו. חבר בשירות לא ישתמש או ייצא את השירות או המוצרים של אותו השירות תוך הפרה על החוקים והתקנות של ארצות הברית, לרבות, ללא הגבלה, לרישומי ניהול הייצוא. ספק השירות רשאי להקצות את הסכם זה על סמך שיקולו הבלעדי בכל זמן שהוא.

ב. שימוש ע”י ילדים

1.    החוק הפדרלי להגנת פרטיות ילדים ברשת (COPPA) דורש מספקי שירות מקוונים לקבל את הסכמת ההורים לפני שהם אוספים ביודעין מידע מזהה אישי באופן מקוון מקטינים מתחת לגיל 13. כל אדם רשאי להוריד את היישום ללא עלות, תוך שספק השירות מיישם את הגבלת הגיל הסבירה כדי למנוע מילדים מתחת לגיל 13 מלהירשם לשירותים ללא הסכמה מההורים. השירותים נועדו אך ורק למשתמשים מעל גיל 13. ספק השירות אינו אוגר או משדל לקבל מידע אישי מזהה באופן מודע מקטין מתחת לגיל 13 ללא קבלת הסכמה מאומתת מהוריו או מהאפוטרופוס שלו (״הסכמת ההורים״), למעט לכמות המוגבלת של מידע מזהה שהחברה דורשת לאגור כדי לקבל את הסכמת ההורים (״מידע נדרש״). עד קבלת הסכמת ההורים על ידי ספק השירות, ספק השירות יעשה שימוש במידע הנדרש אך ורק למטרת קבלת הסכמה מההורים. אם המשתמש הוא קטין מתחת לגיל 13, אין לנסות לשלוח כל מידע אישי על הקטין לספק השירות לפני שספק השירות קיבל את הסכמת ההורים, למעט המידע הנדרש בהקשר לתהליך הסכמת ההורים. אם המשתמש סבור כי קטין מתחת לגיל 13 סיפק לספר השירות מידע אישי (מעבר למידע הנדרש) מבלי שספק השירות קיבל את הסכמת ההורים, יש ליצור קשר עם החברה בכתובת [email protected].

 

10)  התנאים וההתניות של Apple

תנאי השימוש הללו חלים לשימוש על כלל השירותים, לרבות יישומים הזמינים באמצעות חנות היישומים (App Store) של Apple Inc. (“Apple”) (״היישומים״) בצירוף התנאים החלים אף הם ליישום:

1.    המשתמש והחברה מכירים בכך שהתנאים נקבעו בין המשתמש לבין החברה בלבד, ולא בין Apple, וכי Apple אינה אחראית ליישום או לתוכן;

2.    היישום מורשה להמשתמש על בסיס מוגבל, לא-בלעדי, בלתי ניתן להעברה, בלתי מאושר להעברה באמצעות רישיון משנה, ונועד לשימוש בלעדי בנוגע לשירותו הפרטי, האישי והבלתי מסחרי של המשתמש, בכפוף לכל התנאים וההתניות לתנאים אלו כפי שהם חלים על השירות;

3.    המשתמש ישתמש ביישום אך ורק בנוגע למכשיר מסוג Apple שבבעלות או בשליטת המשתמש;

4.    המשתמש מודע לכך ומסכים של-Apple אין שום חבות כלשהי לספק כל שירותי תחזוקה ותמיכה בנוגע ליישום;

5.    במידה של כשל ביישום העמידה בכל כתב אחריות חל, לרבות אלו המשתמעים מהחוק, המשתמש יידע באופן מידי את חברת Apple בכשל זה; במהלך ההודעה, האחריות הבלעדית של Apple תהיה אך ורק להחזיר את כספו של המשתמש בעלות הרכישה, במידה וחלה, של היישום;

6.    המשתמש מודע לכך ומסכים שהחברה, ולא Apple, אחראית להתייחס לכל דרישה שיהיו להמשתמש או כל צד ג׳ בנוגע ליישום;

7.    המשתמש מודע לכך ומסכים שבמקרה של דרישת צד ג׳ שהיישום או שרכוש המשתמש והשימוש ביישום מפירים את זכויות הקניין הרוחני של צד ג׳, החברה, ולא Apple, תהיה אחראית על הבירור, ההגנה, היישוב ושחרור מדרישת הפרה זו;

8.    המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא אינו נמצא במדינה הנתונה לחרם (אמברגו) מצד ממשלת ארה׳׳ב כמדינה ״תומכת טרור״ וכי המשתמש אינו נמצא ברשימת ממשלת ארה׳׳ב של צדדים אסורים או מוגבלים;

9.    המשתמש והחברה מודעים לכך ומסכימים כי בשימוש המשתמש ביישום, המשתמש יעמוד בדרישות כלל התנאים החלים על צד ג׳ להסכם שעלול להיות מושפע או יושפע משימוש זה; ו-

10. המשתמש והחברה מודעים לכך ומסכימים כי Apple וחברות הבת של Apple הנם מוטבים מצד ג׳ של התנאים הללו וכי בקבלת המשתמש את תנאים אלו, ל-Apple תהיה את הזכות (ותיחשב שקיבלה את הזכות) לאכוף את התנאים הללו כנגד המשתמש כמוטב מצד ג׳ שלה.

 

 

Arrow Up